صفحه اصلی

اخبار پتروشیمی ارومیه

P1090866
P1100016
DSCF0052
P1090879
P1090884
P1090866 P1100016 DSCF0052 P1090879 P1090884
سولفات پتاسیم

پتروشیمی ارومیه تولیدکننده  یکی  از  بالاترین کیفیت های کود سولفات پتاسیم در ایران است که با شرایط اقلیمی ایران سازگار است.
اسید کلریدریک
 اسید  کلریدریک  ازمواد شیمیایی پایه است که موارد استفاده بسیار وسیعی دارد.