آتش نشانی

 

درحالی كه همه از ایمنی به عنوان یكی از اصول بسیار مهم یاد می كنیم ولی پروژه‌های ایمن سازی به ندرت جایی درخور و مناسب در فهرست اولویتهای یك كارخانه به خود اختصاص می دهد. هنگامی كه كارخانه ها به ایمنی در مقابل آتش سوزی می اندیشند، معمولا تصمیم به پیروی از نشانه های مقابله با آتش و تنظیمات و كنترل آن به روشهای معمول می‌گیرند. زمانی كه این روشها را به درستی به كار گیریم و استفاده از آنها به طور قانونی اجباری شود ضریب ایمنی در مقابل آتش سوزی در انبارها و… به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. تفاوت بین افت اندك سود مالی و ضرر ناشی از بروز فاجعه‌ای عظیم، خواه ناخواه همه كارخانه ها را به سوی به كارگیری دانش ایمنی در مقابل آتش و استفاده از آن در طراحی انبارها و.. و فعالیتهای عملیاتی سوق می دهد.

.

.