سفارش محصول

 
سفارش محصول کریستال ملامین:
شماره تماس: 25-04432515716
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 205
داخلی کارشناس فروش: 205
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
urmia.petrochemical@gmail.com 
 
 
سفارش محصول سولفات آمونیم:
شماره تماس: 25-04432515716
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 205
داخلی کارشناس فروش: 205
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
urmia.petrochemical@gmail.com 
 
 
سفارش محصول اسید سولفوریک:
شماره تماس: 25-04432515716
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 205
داخلی کارشناس فروش: 224
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
urmia.petrochemical@gmail.com 
 
 
سفارش محصول سولفات پتاسیم:
شماره تماس: 25-04432515716
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 205
داخلی کارشناس فروش: 205
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
urmia.petrochemical@gmail.com 
 
 
سفارش محصول اسید کلریدریک:
شماره تماس: 25-04432515716
داخلی مدیر بازرگانی: 202
داخلی مدیر فروش: 205
داخلی کارشناس فروش: 205
فکس واحد فروش: 04432515728
ایمیل شرکت جهت ارسال  درخواست:
urmia.petrochemical@gmail.com