ماموریت ها و چشم انداز

  بیانیه مأموریت شرکت پتروشیمی ارومیه

1. تعالی عملیاتی و تولیدی از طریق دستیابی به استانداردهای جهانی
2. به بلوغ و تکامل رساندن سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر یادگیری، خلاقیت، نوآوری و همسویی
3. دستیابی به بازارهای هدف جدید(بازار متمایز) و افزایش سهم محصولات شرکت در بازارهای عمومی
4. دستیابی به نتایج مطلوب مالی

چشم انداز شرکت پتروشیمی ارومیه

 ما می خواهیم با انتخاب مشتریان و گسترش مرحله ای حیطه جغرافیایی فعالیت خود ضمن در نظر گرفتن تغییرات به عنوان یک فرصت و همسویی و مشارکت کارکنان یکی از سه شرکت برتر دانایی محور منطقه با تکیه بر ارزش های مشترک ((توسعه مستمر، ارتقای نظام سازمانی، مشتری مداری و مسئولیت اجتماعی)) باشیم.