پروژه های در دست اجرا

 

پروژه های در دست اقدام شرکت پتروشیمی ارومیه:

1-  تکمیل واحد KCL در رابطه با چرخه تولید سولفات پتاسیم (در حال اجرا) .

2- تولید پلی آلومینیم کلراید43500 تن در سال. تاریخ اتمام 1398(اتمام مناقصه).

.