زمان بهره برداری واحدهای مجتمع

سولفات آمونیم پودری: شهریور 1374
سولفات آمونیم گرانول: دی ماه 1395
کریستال ملامین: شهریور 1374
اسید سولفوریک:  خرداد 1394
شهریور 1399
شهریور 1399
error: protected !!