محیط زیست

 
اهمیت واحد محیط زیست
محيط زيست شركت پتروشيمي ارومیه متعهد است که با رعايت موازين محيط زيست و تکیه بر اصل توسعۀ پایدار، از بین بردن تعارضات توسعه و محيط زيست و احترام به حقوق نسل های آینده، منابع تولید آلودگی را در تمام فرآیندهای خود شناسایی و کنترل کند و از خسارت های احتمالی وارده به محیط جلوگیری نماید، به همين دليل توجه به مسایل محيط زيستي جزء لاينفك و جدايي ناپذير فرايند توسعه شركت پتروشيمي ارومیه مي باشد.
بازيافت و استفاده مجدد از پساب ها و فاضلاب ها، نظارت اندازه گيري و كنترل آلاينده هاي گازي به محيط، كاهش ضايعات، عدم استفاده از تركيبات مضر براي لايه ازن، توسعه فضاي سبز و شناسايي و ارزيابي جنبه ها بخشي از اولويت هاي محيط زيستي هستند كه شركت پتروشيمي ارومیه خود را متعهد به انجام آن مي داند.
واحد محيط زيست امور HSE در راستای راهبرد محيط زيستی شركت پتروشيمي ارومیه اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در اين راستا برنامه های خود را در قالب چهار فرايند دنبال مي كند:
1- فرايند مديريت جنبه ها و آثار محيط زيستی با هدف بهینه سازی مصرف حامل های انرژی وکاهش هزینه، مصرف بهینه از منابع وکاهش آثار نامطلوب محیط زیستی.
2- فرايند مديريت پسماندها و تبدیل مجتمع به حالت Zero Discharge (بدون جریانات دورریز به محیط).
3- فرايند مديريت پساب ها با هدف استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور کاهش مصرف منابع آب و آلودگی های محیط زیست.
4- فرايند مديريت پايش و اندازه گيری آلاينده های محيط زيستی به منظور صحت کارکرد تجهیزات پایش، تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده ها در محیط بر اساس استاندارد.