مزایده و مناقصه

مناقصه فعالی برای شرکت پتروشیمی ارومیه موجود نمی باشد