پروژه های در دست اقدام شرکت پتروشیمی ارومیه:
1- تولید سولفات پتاسیم 40 هزار تن. تاریخ اتمام 1397(در حال اجرا).
2- تولید اسید سولفوریک  واحد دوم  50 هزار تن در سال. (در حال مناقصه).
3- تولید پلی آلومینیم کلراید43500 تن در سال. تاریخ اتمام 1398(در حال اجرا).